Gebruiksvoorwaarden

Gonna.be is een initiatief van Baloise in samenwerking met de KU Leuven.
Baloise is de commerciële naam van Baloise Belgium nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0400.048.883 (RPR Antwerpen).

De website www.gonna.be (hierna ook 'Gonna.be-website' genoemd) wordt beheerd door Baloise en de inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Personen die zich toegang verschaffen tot de Gonna.be-website, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website

De Gonna.be-website (met inbegrip van teksten, grafische vormgeving, logo’s, iconen, afbeeldingen, animaties, video’s, audio clips en andere inhoud) is eigendom van Baloise of haar respectievelijke licentiegevers, en is beschermd onder het toepasselijke auteursrecht.

Het Gonna.be-woordmerk, de Gonna.be-beeldmerken en elke andere commerciële aanduiding naar Gonna.be zijn eigendom van Baloise en beschermd onder het toepasselijke merkenrecht. Andere merken, handelsnamen of commerciële aanduidingen zijn de eigendom van de respectievelijke rechtenhouder.

Downloads die ter beschikking worden gesteld op de Gonna.be website, zijn uitsluitend voor je persoonlijk gebruik. Je mag in geen geval de Gonna.be website, de inhoud of de merken gebruiken op een andere wijze dan zoals door Baloise ze aanbiedt, of op enige andere wijze die nadelig is voor Baloise .

Afwijzing van verantwoordelijkheid

Bij het ontwerpen en beheren van de Gonna.be-website neemt Baloise de nodige technische en organisatorische voorzorgen om een veilige werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens en onderbrekingen in de werking.

De gebruiker heeft toegang tot de Gonna.be-website op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Baloise geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de Gonna.be-website en de webruimte vanwaar u deze downloadt. Bovendien kan zij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Baloise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot de Gonna.be website of individuele elementen, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).

Baloise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de Gonna.be-website op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Baloise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

De Gonna.be-website kan links bevatten naar websites of inhoud van derde partijen.

Baloise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikers activeren op elk moment die links op hun eigen risico.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

Baloise doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie die gepubliceerd wordt op de Gonna.be-website correct en bijgewerkt is op het ogenblik van gebruik. Niettemin zijn noch Baloise, noch haar contractpartners, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzichte van derden) inzake de juistheid (denk aan de nauwkeurigheid en actualiteit), betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of verstrekte resultaten.

De simulaties, zoals deze voorkomen op de Gonna.be-website, geven een ordegrootte weer op basis van de opgegeven persoonsgegevens. Deze simulaties zijn geen reële simulaties maar maken projecties op basis van een minimaal aantal door jou verstrekte parameters. Ze hebben een louter informatieve waarde.

Noch Baloise noch zijn contractpartners aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of verstrekte resultaten dan wel bij een gebrek aan informatie. De behoefte, net als de prijsindicaties, die op de Gonna.be-website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen noch een prijsgarantie, om een verzekeringspolis te nemen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt Baloise zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder dat enige reden vermeld hoeft te worden.

Vatbaar voor wijziging

Baloise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de Gonna.be-website te wijzigen.

Auteursrecht

Alle elementen (zoals informatie, webpagina's, publicaties, animaties, simulaties en rapporten) op de Gonna.be-website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Baloise of derden.

Wat Baloise toehoort is door auteursrecht beschermd en behoort uitsluitend aan Baloise toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, opgeslagen en opgemaakt voor uitsluitend privégebruik.

Indien er naar elementen geheel of gedeeltelijk gelinkt wordt in gelijk welke vorm, elektronisch of schriftelijk, moet Gonna.be uitdrukkelijk als bron vermeld worden. Tekens van auteursrecht, merknamen en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd noch verborgen worden.

Wanneer gegevens van/op de Gonna.be-website gedownload of gekopieerd worden, wordt geacht dat de respectieve gebruiksvoorwaarden aanvaard zijn.

In geen geval mag:

  • de Gonna.be-website (inclusief haar inhoud) geheel of gedeeltelijk gereproduceerd (bijv. via reverse engineeren) of gekopieerd worden, verzonden via elektronische of andere middelen, gewijzigd, vertaald, gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Baloise;
  • de inhoud van de Gonna.be-website gedupliceerd worden buiten de Gonna.be-website of gebruiken voor enige andere service zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Baloise;
  • buiten de mogelijkheden die Baloise aan haar gebruikers aanbiedt, op een andere wijze een database gecreëerd worden met gegevens vanuit de Gonna.be-website (onder meer door het systematisch downloaden van de inhoud van de Gonna.be-website) of op enig andere wijze de inhoud van de Gonna.be-website gebruikt worden buiten de Gonna.be-website om;
  • jouw account of jouw accountgegevens gedeeld worden met derden.

De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Personen gevestigd in de Verenigde Staten

De producten die Baloise aanbiedt hebben geen betrekking op natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, inclusief Green Card Holders en personen die gedurende een langere periode in de VS verblijven. De aangeboden financiële diensten hebben geen betrekking op de US Residents noch op de US-personen volgens de Amerikaanse effectenwetten.

Privacy

Het Gonna.be privacybeleid (beschikbaar op https://www.gonna.be/nl/privacy-policy/) is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Klachten

Een klacht over de diensten van Gonna.be kan je richten aan Baloise, door verzending van een aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Baloise. Je moet dit doen binnen 8 dagen nadat de aanleiding voor je klacht is ontstaan.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot Gonna.be-website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbanken zou uitsluiten in welk geval de bevoegdheid bepaald wordt op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.