Privacybeleid

Gonna.be is een initiatief van Baloise in samenwerking met de KU Leuven. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op Gonna.be is Baloise. Zij is eigenaar en beheerder van deze website.

Gonna.be is een merknaam van Baloise Belgium nv, een verzekeraar actief in België. De maatschappelijke zetel van Baloise is gelegen aan City Link, Posthofbrug 16 in 2600 Antwerpen. Baloise wordt geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer (BTW BE) 0400.048.883 en het erkenningsnummer 0096 bij de Nationale Bank van België (als toezichthouder).

Wat doet Gonna.be?

Gonna.be maakt geld- en verzekeringskwesties toegankelijk voor iedereen. In 1-2-3 maken we jouw analyse. We zorgen ervoor dat je zonder gêne het gesprek kan aangaan met een makelaar of bankier én daar de juiste keuzes kan maken. Hoe we dit doen?

 • We leggen alles helder uit. Met korte animaties, video’s, blogs en testimonials geven we klare antwoorden.
 • Wil je graag jouw situatie in kaart brengen, dan neemt onze chatbot je mee in jouw financiële gezondheid. Je ontvangt een persoonlijk rapport waarmee je goed gedocumenteerd naar je financieel adviseur kan stappen.
 • Je ontdekt er welk type spaarder of belegger jij bent. Iemand die voluit gaat of toch eerder iemand die de risico’s mijdt?

Geen commerciële praatjes, maar een neutrale en objectieve kijk op jouw financiële situatie, nu en later. Wat je met de conclusies doet, beslis je helemaal zelf.

Met Gonna.be willen we ervoor zorgen dat elke Belg financieel wakker wordt. Zo kan iedereen zelf richting geven aan zijn toekomst en zijn dromen najagen.

Waarom deze privacyverklaring?

Wij waarderen erg dat je ons je vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van je privacy.

We streven ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.
Deze privacyverklaring kadert in de transparantieverplichtingen op grond van de AVG.

Als je de Gonna.be-website bezoekt, verwerkt Baloise bepaalde persoonsgegevens van jou en treedt zij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit doen we vooral om jou als bezoeker te herkennen en goed te bedienen. Baloise gaat zorgvuldig en transparant met die persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij die gegevens vragen, hoe we met die gegevens omgaan, en met welke anderen partners we jouw gegevens kunnen delen.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als bezoeker van Gonna.be, en hoe je van deze rechten kan gebruik maken.

Welke persoonsgegevens verwerft Gonna.be?

De persoonsgegevens die Baloise verwerft en hoe ze ermee omgaat, kunnen verschillen naargelang je activiteiten op Gonna.be.

- Gebruik van de Gonna.be-website
Als bezoeker en gebruiker van de Gonna.be website geef je je toestemming aan Baloise tot het verwerken van bepaalde anonieme gegevens over je surfgedrag, je locatie en je apparaat. Die gegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt tijdens je gebruik van de Gonna.be website. Met deze inzichten verbeteren we de gebruikservaring van de website. Zie cookiebeleid.

- Bekijken van educatieve blogs, animaties, video’s en testimonials
Bekijk je blogs, animaties, video’s en testimonials? Dan geef je Baloise inzage in je interesses. Baloise verwerkt die gegevens gezamenlijk en dit voor studiedoeleinden bijvoorbeeld marktonderzoek over financiële geletterdheid, onderzoek naar doelgroepen en hun noden, … . Die gegevens worden automatisch gegenereerd, anoniem bewaard en verwerkt tijdens je gebruik van de Gonna.be website.
Elk educatief item kan je delen op sociale media. Maak je hiervan gebruik, dan delen we uitsluitend die informatie die jij kiest te delen. Die gegevens gebruiken we niet voor andere doeleinden.

- Je financiële situatie in kaart brengen
Om een analyse te maken, vragen we je diverse persoonsgegevens. Die beperken we tot het strikt noodzakelijke om een relevante analyse te kunnen maken. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • je persoonsinformatie (zoals je leeftijd)
 • je gezinssituatie (zoals je burgerlijke staat en het aantal personen ten laste)
 • je financiële situatie (zoals je loon)
 • je professionele loopbaan (zoals je statuut)
 • je financiële noden (zoals je inkomenswens bij arbeidsongeschiktheid)

Baloise en KU Leuven gebruiken die gegevens ook voor studiedoeleinden. Die gegevens worden automatisch gegenereerd, anoniem bewaard en verwerkt tijdens je gebruik van de Gonna.be website. We gebruiken die gegevens niet om ze te verkopen aan derden of om je een commercieel aanbod te doen.

- Je financiële wensen delen met een adviseur
Je bepaalt helemaal zelf of je je analyse deelt met een financieel adviseur. Ga je ervoor, dan moet je ook je identiteit en contactgegevens (telefoon en e-mail) bezorgen zodat jouw adviseur met je kan communiceren.
Aangezien jouw adviseur alleen zijn diensten kan verlenen aan personen ouder dan 18 jaar, vragen we ook naar je geboortedatum.

- Inschrijven op nieuwsbrief
Teken je in op de Gonna.be-nieuwsbrief, dan ontvang je maximaal 4 nieuwsbrieven per jaar. Om in te schrijven vragen we naar je naam en e-mailadres. Uitschrijven kan op elk moment. Deze nieuwsbrief wil je informeren rond bepaalde thema’s en zal je nooit producten voorstellen.

- Je beleggersprofiel ontdekken
De profieltest bepaalt welk type spaarder of belegger jij bent. Deze test bevat enkele eenvoudige vragen over jouw financiële situatie, je voorkeuren en doelstellingen. De uitkomst, jouw beleggersprofiel, is de basis voor een passende spaar- en beleggingsportefeuille, met de juiste balans tussen tussen risico en rendement.
Om je beleggersprofiel te bepalen, moet je over een Gonna.be-account beschikken. Heb je er nog geen? Dan vragen we naar je naam en e-mailadres.

- Gebruik van het contactformulier
Heb je vragen of suggesties voor Gonna.be, dan kan je via het contactformulier een bericht sturen. In dit geval vragen we naar je voornaam, naam en e-mailadres en (optioneel) ook je telefoonnummer.

- Statistische verwerkingen
Ter ondersteuning van de activiteiten van Gonna.be worden eveneens statistische verwerkingen georganiseerd, d.w.z. de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van statistische modellen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende termijnen:

 • Voor de levensduur van je gegevens tijdens het bezoek op onze website verwijzen we naar ons cookiebeleid.
 • Heb je n.a.v. een simulatie een product gekocht bij je financieel adviseur, dan houden we je simulatie - conform de wetgeving - bij zolang je contract in voege is. Het is jouw financieel adviseur die dat aangeeft aan Gonna.be. In je eigen Gonna.be-profiel kan je je simulatie verwijderen, maar die blijft beschikbaar voor je financieel adviseur.
 • Heb je n.a.v. een simulatie geen product gekocht bij je financieel adviseur, dan houden we je simulatie termijn die loopt 5 jaar na het aanmaken van de simulatie.
 • Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

Welke partijen krijgen inzage in jouw gegevens?

Om je optimaal te kunnen helpen, kunnen we je gegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen Baloise Group, bijvoorbeeld om risico's te beoordelen.
Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, socialezekerheidsinstellingen en financiële adviseurs of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van je simulatie.
Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om je gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). Onthoud dat het hier meestal gaat om anonieme gegevens, die niet gelinkt worden aan jou als individu. 
Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Gonna.be een beroep op gespecialiseerde derden die (deel)opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking voor en ten behoeve van Gonna.be uitvoeren ('verwerkers'). Gonna.be waakt erover dat de betrokken derden enkel beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten en zich tegenover Gonna.be verbinden om deze gegevens enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten, binnen de instructies gegeven door Gonna.be en met respect voor andere afspraken zoals voorgeschreven door de wet.
Daarnaast kunnen de gegevens die je invulde in de tool gedeeld worden met onderzoekers van de KU Leuven. Ook zij zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan en deze niet verder verspreiden.

De beveiliging van je gegevens

- Geheimhouding
Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming. Daarvoor gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.

- Risico’s van het internet
Wanneer je gegevens verzendt via het internet, doe je dat op je eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via Gonna.be worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen.
We nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op Gonna.be het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat jij gebruikt. Je moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen. 

- Blokkering van de toegang
Wanneer wij veiligheidsrisico’s vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot Gonna.be te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot de veiligheidsrisico’s verdwenen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die worden veroorzaakt door de onderbreking of blokkering van de toegang.

Jouw rechten als Gonna.be-gebruiker

De AVG kent jou als betrokkene een aantal rechten toe, die je ten opzichte van ons kunt uitoefenen.

 • Je hebt recht op algemene informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Die informatie wordt via deze algemene privacyverklaring verstrekt of via specifieke privacyverklaringen.
 • Al je persoonsgegevens zijn beschikbaar in de pdf-rapporten die je na je een simulatie kan downloaden. Heb je een actief Gonna.be-profiel dan kan je deze zelf terugvinden.
 • Je kan vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.
 • Je kan ook vragen om je gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om je gegevens te bewaren.
 • Je mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van je gegevens te beperken. Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kan je die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van je eerdere toestemming.
 • Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op je toestemming of op een overeenkomst, mag je je gegevens bij Baloise opvragen op een draagbaar formaat.
 • Je kan ons laten weten dat we je gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

Hoe kunt je deze rechten uitoefenen?
Je kan je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bij voorkeur met onze Data Protection Officer via e-mail op het adres privacy@baloise.be.
Als je jouw rechten uitoefent, vragen wij je zo specifiek mogelijk te zijn, zodat jouw vraag concreet kan worden behandeld.
Wij wijzen er ook op dat jouw identiteit redelijkerwijze moet kunnen geverifieerd worden om jouw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent. Als principe gebruiken wij daarbij dat wij je op dezelfde manier identificeren en jouw identiteit verifiëren als wanneer wij jouw gegevens verzamelden. Soms zullen wij je dus moeten vragen bewijs van jouw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld als je ons vraagt iets te doen waardoor wij je gegevens moeten bezorgen, want wij willen jouw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of als je vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want wij willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat wij gegevens waarvan je verwacht dat wij ze hebben, verwijderen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen een kopie van jouw identiteitskaart toe te voegen. Daarbij mag je de elementen van jouw identiteitskaart die niet relevant zijn om jouw identiteit te verifiëren, uitblanken.

Beperkingen als wij je niet kunnen identificeren
Voor bepaalde verwerkingen, bijv. statistische verwerkingen, kan het zijn dat wij beschikken over gecodeerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, waardoor wij niet in staat zijn om je te identificeren. In dat geval zijn overeenkomstig de AVG bepaalde rechten niet van toepassing.

Cookie-beleid

Gonna.be gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Je kan ze weigeren maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Als je verder surft of klikt op ‘ik aanvaard cookies’, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies zoals hier beschreven. Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-voorkeur aan te passen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van deze website. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om je identiteit te controleren wanneer je inlogt of om je taalkeuze te bewaren.
 • Analyse cookies zijn anoniem. Zij verzamelen informatie over de manier waarop jij deze website gebruikt (welke pagina’s bezoek je, gebruik je een smartphone of pc, …). Deze cookies gebruiken we om de website te verbeteren.
 • Daarnaast zijn er nog verschillende niet-anonieme cookies. Zij maken het surfen voor jou aangenamer door vragen waarop je eerder al antwoordde niet nog eens te vragen, of door je simulatie tijdelijk bij te houden zodat je die later kan heropenen of verderzetten. Ook cookies van sociale media worden gebruikt om de efficiëntie van onze reclamecampagnes te meten.

Welke noodzakelijke cookies Gonna.be gebruikt, vind je via de volgende knop.

Cookie Settings

 

 

Gonna.be maakt gebruik van volgende analyse cookies:

Google Analytics en Tag Manager
Google Analytics en Tag Manager is een webanalysedienst en een bijbehorende ondersteunende tool van Google Inc. (‘Google’). De volgende gegevens kunnen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden worden opgeslagen en geanalyseerd:

 • de bezochte pagina's en de volgorde ervan;
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser;
 • datum en tijdstip van het bezoek aan de pagina;
 • het adres van de eerder bezochte website, als je bezoek via een daar geplaatste directe link naar ons tot stand is gekomen;
 • informatie over de herkomst.

Hotjar
Hotjar is een analyse tool die ons helpt om het gebruiksgemak en conversies te meten. Alle gegevens die Hotjar daarvoor verzamelt, is geanonimiseerd en wordt niet met derden gedeeld.

Hou er ook rekening mee dat ons cookiebeleid geüpdatet kan worden.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Baloise kan deze privacyverklaring aanpassen omwille van wettelijke gronden, omwille van bepalingen van de toezichthoudende overheid, of, omwille van bepaalde operationele aspecten.

Een vraag of klacht?

Voor vragen, suggesties of klachten kan je terecht bij onze Data Protection Officer.
Je kan hiermee contact opnemen via privacy(at)baloise.be of per brief: Baloise, Data Protection Officer, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen.